Tin Tức
 ---  Thông tin doanh nghiệp

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2023

09:27:18 AM | 08/08/2023 Lượt xem: 1

Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2023

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

02:14:12 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

Quyết định phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

03:05:03 PM | 09/08/2023 Lượt xem: 0

Phê duyệt Đề án cơ cấu lại công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TOÀN CÔNG TY ĐẾN 30/06/2022

09:11:05 AM | 08/08/2023 Lượt xem: 0

Báo cáo quyết toán công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang đến 30/06/2023

Bán thanh lý công cụ, dụng cụ đã qua sử dụng bị hư hòng

04:36:51 PM | 28/06/2022 Lượt xem: 0

Thanh lý công cụ, dụng cụ

Báo cáo mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2021

10:59:58 AM | 01/07/2021 Lượt xem: 262

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

10:16:10 AM | 17/06/2021 Lượt xem: 679

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

123